Danh ngôn Chù tịch Hồ Chí Minh
  Hồi ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Hồi ký khác
  Các chiến trường, chiến khu
  Một số chiến dịch, trận đánh
  Hà Nội 60 ngày đêm
  Điện Biên Phủ
  Không chiến Việt - Mỹ
  Tổng tiến công và nổi dậy 1968
  Chiến dịch Xuân Hè 1972
  Điện Biên Phủ trên không
  Chiến dịch Hồ Chí Minh
  Chiến dịch biên giới tây nam và giải phóng CPC
  Chiến tranh biên giới phía bắc
  Một số gương anh hùng
  Trí thức yêu nước
  Phụ nữ xông pha
  Nhật ký tiền tuyến
  Phim tài liệu
  Tội ác chiến tranh
  Sử sách, dư luận Tây phương
  Những bài khác