Đào Duy Anh
  Hà Văn Tấn
  Bình Nguyên Lộc
  Các tác giả khác