Đào Duy Anh
  Hoài Thanh
  Nguyễn Hiến Lê
  Tô Hoài
  Trần Văn Khê
  Phan Ngọc
  Trần Quốc Vượng
  Chu Quang Trứ
  Trần Ngọc Thêm