(Đang tổ chức lại. Còn thêm nhiều. Xin lượng thứ mọi sắp xếp nhầm lẫn.)
  Thơ - Các tác giả khác
  Câu đối, phú, văn xuôi...
  Thơ - Nguyễn Trãi
  Thơ - Đoàn Thị Điểm hay Phan Huy Ích
  Thơ - Nguyễn Gia Thiều
  Thơ - Nguyễn Du
  Thơ - Nguyễn Công Trứ
  Thơ - Bà huyện Thanh Quan
  Thơ - Cao Bá Quát
  Thơ - Nguyễn Khuyến
  Thơ - Tú Xương