(Đang tổ chức lại. Còn thêm nhiều. Xin lượng thứ mọi sắp xếp nhầm lẫn.)
  Ca dao, lời dân ca
  Tục ngữ...
  Truyện cổ tích