Nhạc tiền chiến
  Nhạc cách mạng và kháng chiến
  Nhạc lãng mạn sau 1945
  Nhạc quê hương, đất nước
  Nhạc mùi
  Nhạc trẻ
  Nhạc Lê Thương
  Nhạc Dương Thiệu Tước
  Nhạc Đặng Thế Phong
  Nhạc Lưu Hữu Phước
  Nhạc Phạm Duy
  Nhạc Đỗ Nhuận
  Nhạc Văn Cao
  Nhạc Đoàn Chuẩn
  Nhạc Phan Huỳnh Điểu
  Nhạc Trần Hoàn
  Nhạc Nguyễn Đức Toàn
  Nhạc Hoàng Hiệp
  Nhạc Cung Tiến
  Nhạc Trịnh Công Sơn
  Nhạc Phó Đức Phương
  Nhạc Trần Tiến
  Nhạc Thanh Tùng