Hội họa - Đề tài lịch sử
  Hội họa - Đề tài khác
  Hội họa - Nguyễn Phan Chánh
  Hội họa - Tô Ngọc Vân
  Hội họa - Nguyễn Gia Trí
  Hội họa - Trần Văn Cẩn
  Hội họa - Bùi Xuân Phái
  Hội họa - Nguyễn Sáng
  Điêu khắc - Tất cả trừ đề tài lịch sử
  Đồ gốm
  Cây cảnh, đá cảnh
  Đồ chơi, đồ dùng v.v.