1. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.1)”
  2. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.2)”
  3. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.3)”
  4. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.4)”
  5. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.5)”
  6. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.6)”
  7. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.7)”
  8. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.8)”
  9. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.9)”
  10. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.10)”
  11. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.11)”
  12. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.12)”
  13. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.13)”
  14. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.14)”
  15. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.15)”
  16. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.16)”
  17. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.17)”
  18. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.18)”
  19. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.19)”
  20. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.20)”
  21. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.21)”
  22. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.22)”
  23. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.23)”
  24. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.24)”
  25. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.25)”
  26. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.26)”
  27. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.27)”
  28. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.28)”
  29. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.29)”
  30. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.30)”
  31. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Đạo đức kinh (1.31)”
  32. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Nam Hoa kinh” (1)
  33. Nguyễn Hiến Lê, “Dịch Nam Hoa kinh” (2)