1. Xin xem thêm trong “Một số tác giả có nhiều phát biểu” và trong
  2. “Người Việt Nam sáng tạo / Văn học chữ quốc ngữ / Cảnh cũ nếp xưa”.
  3. Doãn Quốc Sỹ, “Niềm tin hồn hậu”
  4. Nguyễn Văn Trung, “Ẩn ức gì đâu”
  5. Phạm Quỳnh, “Học để làm người”
  6. Trần Đình Hượu, “Không thượng võ”
  7. Vũ Hạnh, “Không ca ngợi chiến tranh”