1. Xin xem thêm trong “Một số tác giả có nhiều phát biểu” và trong
  2. “Người Việt Nam sáng tạo / Văn học chữ quốc ngữ / Cảnh cũ nếp xưa”.
  3. Bùi Giáng, “Bao giờ giũ áo đười ươi?”
  4. Bùi Kim Đĩnh, “Ðạo đức đâu rồi”
  5. Cao Xuân Hạo, “Rất dễ có ảo giác”
  6. Đỗ Minh Tuấn, “Nhân danh ý kiến quần chúng”
  7. Đỗ Minh Tuấn, “Thị trường và văn hóa”
  8. Hoàng Xuân Hãn, “Giữ để thuyết giữ”
  9. Hồ Hữu Tường, “Tiếng gọi đàn”
  10. Huỳnh Hữu Ủy, “Khi bèo bọt qua đi”
  11. Lương Văn Can, “Kiếm ăn cho mau”
  12. Mịch Quang, “Dạy văn hóa dân tộc”
  13. Ngô Thị Vân, “Báo động Đỏ”
  14. Nguyễn Hòa, “Văn minh lấn sân văn hóa”
  15. Nguyễn Khải, “Người cũ, người mới”
  16. Nguyễn Khoa Điềm, “Ðạo đức đâu rồi”
  17. Phạm Quỳnh, “Không thể tưởng tượng”
  18. Phạm Quỳnh, “Nghĩ mà buồn thay”
  19. Phạm Quỳnh, “Xưa Tàu nay Tây”
  20. Sơn Nam, “Giựt riết rồi quen”
  21. Tản Đà, “Tây làm cho đến đổ hết”
  22. Thạch Lam, “Thật đáng tiếc”
  23. Toan Ánh, “Đi tới sự mất hẳn”
  24. Trần Nghệ Tông, “Cái bọn học trò...”
  25. Trần Trọng Kim, “Học có hai nghĩa”
  26. Trần Trọng Kim, “Hình thức loạn tinh thần”
  27. Trần Trọng Kim, “Nhà mới của ta”
  28. Trần Trọng Kim, “Nhà mới, nhà cũ”
  29. Trương Giáng Chi, “Bỏ ta theo Tàu”
  30. Vũ Bằng, “Lý luận với luân lý”