1. Xin xem thêm trong “Một số tác giả có phát biểu nhiều” và trong
  2. “Người Việt Nam sáng tạo / Văn học chữ quốc ngữ / Cảnh cũ nếp xưa”.
  3. Nguyễn Đỗ Cung, “Ðình không phải đền”
  4. Nguyễn Văn Huyên, “Địa vị người vợ Việt Nam”
  5. Phạm Ngọc Khôi, “Tình, nghĩa, duyên, nợ”
  6. Phạm Quỳnh, “Chồng trị vì vợ cai quản”
  7. Toan Ánh, “Mẹ tôi”
  8. Trương Chính v.v., “Luật Hồng Ðức”
  9. Vũ Tú Nam, “Tình, nghĩa, yêu, thương”