1. Xin xem thêm trong “Một số tác giả có nhiều phát biểu” và trong
  2. “Người Việt Nam sáng tạo / Văn học chữ quốc ngữ / Cảnh cũ nếp xưa”.
  3. Hoàng Cầm, “Ðưa nhau ra đến miếu hoang”
  4. Nguyễn Đỗ Cung, “Ðình không phải đền”
  5. Nguyễn Văn Huyên, “Địa vị người vợ Việt Nam”
  6. Phạm Ngọc Khôi, “Tình, nghĩa, duyên, nợ”
  7. Phạm Quỳnh, “Chồng trị vì vợ cai quản”
  8. Toan Ánh, “Mẹ tôi”
  9. Trương Chính v.v., “Luật Hồng Ðức”
  10. Vũ Tú Nam, “Tình, nghĩa, yêu, thương”
  11. Vũ Ngọc Phan, “Quan họ và Nho giáo”