1. Bùi Giáng, “Chi li mà thô thiển”
  2. Cao Xuân Hạo, “Ngộ nhận và hấp thụ”
  3. Cao Xuân Huy, “Mình tự giam mình”
  4. Hồ Hữu Tường, “Văn hóa và quái hóa”
  5. Ngô Tất Tố, “Sách cổ của Tàu”
  6. Nguyễn Bá Trác, “Bắc Kinh là Yên”
  7. Nguyễn Bá Trác, “Gặp gỡ ở Kim Lăng”
  8. Nguyễn Đức Tánh, “Tại sao gọi Tàu là Ngô”
  9. Nguyễn Gia Trí, “Cái vẽ mới của Tây”
  10. Nguyễn Hưng Quốc, “Thứ luật hại nhạc”
  11. Nguyễn Văn Hầu, “Chớ có tin Tây, Tàu!”
  12. Nguyễn Văn Siêu, “Dâm xảo và hóa lợi”
  13. Nhất Linh, “Hoán cải cái văn minh”
  14. Nhượng Tống, “Lai lịch Kinh Thư”
  15. Phạm Quỳnh, “Du lịch xứ Lào”
  16. Phan Bội Châu, “Chu ân nhân”
  17. Phan Bội Châu, “Người phu xe Nhật”
  18. Phan Bội Châu, “Thiện Vũ tiên sinh”
  19. Phan Ngọc, “Văn hóa của hoang mang”
  20. Trần Quang Huyến, “Ai Lao hành trình”
  21. Trần Trọng Kim, “Người Tàu buôn bán”
  22. Trần Trọng Kim, “Người Tàu ở bẩn”
  23. Trần Trọng Kim, “Thứ văn hóa vất vả”
  24. Trần Văn Khê, “Phát triển, tiến bộ”
  25. Trương Chính v.v., “Ðế và vương”
  26. Võ Phiến, “Một xã hội vô tình”
  27. Vương Hồng Sển, “Cổ bình Hồng Võ niên chế”