1. Xin xem thêm trong “Một số tác giả có nhiều phát biểu” và trong
  2. “Người Việt Nam sáng tạo / Văn học chữ quốc ngữ / Cảnh cũ nếp xưa”.
  3. Đoàn Thị Tình, Yếm, váy, áo
  4. Uông Triều, Những pho tượng đá ở Yên Tử
  5. Nguyễn Đăng Thục, Đài Sen Một Cột
  6. Trương Giáng Chi, “Đời Trần đã khăn áo”
  7. Hoàng Quốc Hải, Gốm sứ Lý - Trần
  8. Đoàn Thị Tình, Trang phục Đông Sơn
  9. Phạm Quỳnh, “Dấu xưa nào thấy”
  10. Nguyễn Nhật Tân, Tranh mộc bản Việt Nam
  11. Hoàng Quốc Hải, Tại sao gốm Việt suy thoái
  12. Nhiều tác giả, Áo bà ba
  13. Nguyễn Bá Lăng, Chùa Một Cột
  14. Nguyễn Đình Chiến, Gốm Lý - Trần trong thành T.L.
  15. Đoàn Thị Tình, Vấn khăn, chít khăn
  16. Nguyễn Đình Chiến, Gốm hoa nâu thời Lý - Trần
  17. Nguyễn Đình Chiến, Gốm men ngọc thời Lý - Trần
  18. Nguyễn Đình Chiến, Gốm men trắng Lý - Trần
  19. Tượng cổ Trần Nhân Tông bây giờ ở đâu?
  20. Đoàn Thị Tình, Màu sắc hội hè
  21. Thái Bá Vân, “Điêu khắc đình làng”
  22. Hoàng Cầm, “Buông chùng cửa võng”
  23. Đoàn Thị Tình, “Chiếc áo dài tân thời”
  24. Nhiều nguồn, “Về gốm Chu Đậu cổ”