1. Xin xem thêm trong “Một số tác giả có phát biểu nhiều” và trong
  2. “Người Việt Nam sáng tạo / Văn học chữ quốc ngữ / Cảnh cũ nếp xưa”.
  3. Đoàn Thị Tình, Yếm, váy, áo
  4. Uông Triều, Những pho tượng đá ở Yên Tử
  5. Nguyễn Đăng Thục, Đài Sen Một Cột
  6. Hoàng Cầm, Buông chùng cửa võng
  7. Trương Giáng Chi, Đời Trần đã khăn áo
  8. Hoàng Quốc Hải, Gốm sứ Lý - Trần
  9. Đoàn Thị Tình, Trang phục Đông Sơn
  10. Phạm Quỳnh, Dấu xưa nào thấy
  11. Nguyễn Nhật Tân, Tranh mộc bản Việt Nam
  12. Hoàng Quốc Hải, Tại sao gốm Việt suy thoái
  13. Nhiều tác giả, Áo bà ba
  14. Nguyễn Bá Lăng, Chùa Một Cột
  15. Nhiều nguồn, Về gốm Chu Đậu cổ
  16. Đoàn Thị Tình, Chiếc áo dài tân thời
  17. Nguyễn Đình Chiến, Gốm Lý - Trần trong thành T.L.
  18. Đoàn Thị Tình, Vấn khăn, chít khăn
  19. Nguyễn Đình Chiến, Gốm hoa nâu thời Lý - Trần
  20. Nguyễn Đình Chiến, Gốm men ngọc thời Lý - Trần
  21. Nguyễn Đình Chiến, Gốm men trắng Lý - Trần
  22. Tượng cổ Trần Nhân Tôn bây giờ ở đâu?
  23. Đoàn Thị Tình, Màu sắc hội hè
  24. Thái Bá Vân, “Điêu khắc đình làng”