1. Xin xem thêm trong “Một số tác giả có nhiều phát biểu” và trong
  2. “Người Việt Nam sáng tạo / Văn học chữ quốc ngữ / Cảnh cũ nếp xưa”.
  3. Bình Nguyên Lộc, “Thần làng và đình”
  4. Hà Văn Tấn, “Chùa như bảo tàng”
  5. Hà Văn Tấn, “Phật, thần mưa, thần làng...”
  6. Hà Văn Tấn, “Tượng trong chùa Việt Nam”
  7. Ngô Đức Thịnh, “Ðạo Mẫu và Ðạo giáo”
  8. Ngô Đức Thọ v.v., “Quán Trấn Vũ”
  9. Nguyễn Dư, “Chùa Kim Liên”
  10. Nguyễn Vinh Phúc, “Các chùa Bà ở Hà Nội”
  11. Phan Đại Doãn, “Phật giáo dân gian”
  12. Tạ Chí Đại Trường, “Am, miếu, đền v.v.”
  13. Tạ Chí Đại Trường, “Chùa Bà Ðanh”