1. Đặng Quý Địch, “Tăng Bạt Hổ”
  2. Hoàng Diệu, “Di biểu”
  3. Huy Cận, “Yêu văn, yêu nước”
  4. Lương V. Can, “Giữ hồn nước! Rửa nhục nước!”
  5. Nguyễn Q. Thắng v.v., “Phan Đình Phùng”
  6. Nguyễn Q. Thắng v.v., “Hoàng Hoa Thám”
  7. Nguyễn Q. Thắng v.v., “Nguyễn Thái Học”
  8. Nguyễn Văn Hầu, “Ông Bảy Do”
  9. Nguyễn Văn Hầu, “Sách lược của thực dân”
  10. Phan Bội Châu, “Ðinh Doãn Tế”
  11. Trần Ngọc Vương, “Nước mất, dân khổ”
  12. Trần Ngọc Vương, “Thực thực, đế đế”
  13. Khuyết danh, “Phan Bội Châu”