1. Việt sử lược, “Hùng Vương là người lạ”
  2. Việt điện u linh tập, “Sơn Tinh, Thủy Tinh”
  3. Lĩnh Nam chích quái, “Xăm cho khỏi bị hại...”
  4. Lĩnh Nam chích quái, “Núi Tản Viên”
  5. Lĩnh Nam chích quái, “Họ Hồng Bàng”
  6. Đại Việt sử ký toàn thư, “Họ Hồng Bàng”
  7. Đại Việt sử ký toàn thư, “Việc xây thành Loa”
  8. Viện Sử học Việt Nam, “Thư tịch sử địa Việt Nam”
  9. ----------------------
  10. Bình Nguyên Lộc, “Không ai cần dạy”
  11. Bình Nguyên Lộc, “Không có trồng người”
  12. Bình Nguyên Lộc, “Không lai bao nhiêu”
  13. Bình Nguyên Lộc, “Làng có lâu rồi”
  14. Bình Nguyên Lộc, “Lý Tiến, Lý Cầm”
  15. Bình Nguyên Lộc, “Tần không đánh Âu Lạc”
  16. Bình Nguyên Lộc, “Thục Phán từ Ba Thục”
  17. Bình Nguyên Lộc, “Tượng Quận ở đâu”
  18. Đào Duy Anh, “Năm khai sinh Lâm Ấp”
  19. Đào Duy Anh, “Nỏ là vũ khí tối tân”
  20. Đào Duy Anh, “Cổ Loa là Kẻ Loa”
  21. Đào Duy Anh, “Thành Long Biên ở đâu”
  22. Đào Duy Anh, “Vấn đề thành Loa”
  23. Đào Duy Anh, “Vị trí các huyện trong quận Nhật Nam”
  24. Đào Duy Anh, “Thục Phán từ Ba Thục”
  25. Hoàng Hưng, “Ghi chép về Hùng Vương”
  26. Lương Ninh, “Phù Nam và Lâm Ấp”
  27. Nguyễn Duy Hinh, “Tượng Quận ở đâu”
  28. Nguyễn Duy Hinh, “Thi, không phải Thi Sách”
  29. Nguyễn Duy Hinh, “Thục vương tử là gì”
  30. Nguyễn Duy Hinh, “Luật Việt, luật Tàu”
  31. Nguyễn Đổng Chi, “Gia đình thời Hùng Vương” (1)
  32. Nguyễn Đổng Chi, “Gia đình thời Hùng Vương” (2)
  33. Phan Huy Lê, “Hai loại công xã”
  34. Phan Huy Lê, “Tần có đánh ta”
  35. Phan Huy Lê v.v., “Giặc bên kia rào”
  36. Phan H. Lê, “Thục Phán không phải từ Ba Thục”
  37. Tạ Chí Đại Trường, “Máy quang tuyến thời gian”
  38. Tạ Chí Đại Trường, “Cao Lỗ là ai?”
  39. Trần Quốc Vượng, “Thánh Gióng” (2)
  40. Trần Quốc Vượng, “Cổ Loa vốn là Klủ”
  41. Trần Quốc Vượng, “Văn Lang là...”
  42. Trần Quốc Vượng v.v., “Vua Chủ” (2)
  43. Trần Quốc Vượng, “Thánh Gióng, ngựa, sắt”
  44. Trần Quốc Vượng, “Hùng Vương theo mẹ”
  45. Trần Quốc Vượng, “Ý thức dân tộc có từ...”
  46. Trần Quốc Vượng, “Mất nước, còn làng”
  47. Trần Quốc Vượng, “Cổ Loa – địa lý”
  48. Trần Quốc Vượng, “Việt tộc hay chia rẽ...”
  49. Trần Quốc Vượng, “Cổ Loa – Thục Phán”
  50. Trần Quốc Vượng, “Khởi nghĩa Mê Linh”
  51. Trần Quốc Vượng v.v., “Vua Chủ” (1)
  52. Trần Trọng Kim, “Bà Triệu”
  53. Tr. Tr. Kim, “Thục Phán không phải từ Ba Thục”