1. “Trống Ngọc Lũ - Hoa hậu trống Đông Sơn”
  2. “Trống Hoàng Hạ - Á hậu trống Đông Sơn”
  3. Khuyết danh, “Thạp đồng Đào Thịnh”
  4. Khuyết danh, “Thạp đồng Đào Xá”
  5. Khuyết danh, “Rìu xéo là Đông Sơn”
  6. Bình Nguyên Lộc, “Cái mái nhà cong quớt”
  7. Bình Nguyên Lộc, “Mấy nghìn năm văn hiến?”
  8. Bình Nguyên Lộc, “Hùng Vương là bản địa”
  9. Bình Nguyên Lộc, “Trống đồng từ xa đến”
  10. Bình Nguyên Lộc, “Phát hiện Đông Sơn”
  11. Chử Văn Tần, “Người Ðông Sơn ở thế nào”
  12. Chử Văn Tần, “Kho mũi tên đồng ở Cổ Loa”
  13. Chử Văn Tần, “Thời Ðông Sơn có nước chưa?”
  14. Chử Văn Tần, “Phân loại trống đồng”
  15. Chử Văn Tần, “Nguồn gốc trống đồng” (1)
  16. Chử Văn Tần, “Người Ðông Sơn mặc thế nào”
  17. Chử Văn Tần, “Mềm, dịu, trầm lắng”
  18. Dương Đình Minh Sơn, “Không phải trống” (1)
  19. Dương Ðình Minh Sơn, “Không phải trống” (2)
  20. Đào Duy Anh, “Ðông Sơn là bản địa”
  21. Đôn Truyền, “Có phải trống không?”
  22. Hà Văn Phùng, “Ðông Sơn là bản địa” (1)
  23. Hà Văn Phùng, “Ðông Sơn là bản địa” (2)
  24. Hà Văn Phùng, “Ðông Sơn là bản địa” (3)
  25. Hà Văn Phùng, “Ðông Sơn là bản địa” (4)
  26. Hà Văn Phùng, “Ðông Sơn là bản địa” (5)
  27. Hà Văn Tấn, “Ðông Sơn là đâu”
  28. Hà Văn Tấn, “Ð.S. và quan hệ khu vực” (1)
  29. Hà Văn Tấn, “Ð.S. và quan hệ khu vực” (2)
  30. Hà Văn Tấn, “Ð.S. và quan hệ khu vực” (3)
  31. Hà Văn Tấn, “Ð.S. và quan hệ khu vực” (4)
  32. Hà Văn Tấn, “Trống Cổ Loa và văn minh sông Hồng”
  33. Hà Văn Tấn, “Ðông Sơn đang còn”
  34. Hoàng Xuân Chinh, “Tìm hiểu Ðông Sơn” (1)
  35. Hoàng Xuân Chinh, “Tìm hiểu Ðông Sơn” (2)
  36. Hoàng Xuân Chinh, “Tìm hiểu Ðông Sơn” (3)
  37. Hoàng Xuân Chinh, “Tìm hiểu Ðông Sơn” (4)
  38. Hoàng Xuân Chinh, “Tìm hiểu Ðông Sơn” (5)
  39. Hoàng Xuân Chinh, “Tìm hiểu Ðông Sơn” (6)
  40. Hoàng Xuân Chinh, “Tìm hiểu Ðông Sơn” (7)
  41. Kim Định, “Xăm là đeo lon”
  42. Lê Mạnh Hùng, “Hùng Vương hay Lạc Vương”
  43. Lê Văn Lan, “Trống đồng là nhạc cụ”
  44. Nguyễn Duy Hinh, “Cùng trán, khác răng”
  45. Nguyễn Duy Hinh, “Văn hóa Đông Sơn” (1)
  46. Nguyễn Duy Hinh, “Văn hóa Đông Sơn” (2)
  47. Nguyễn Duy Hinh, “Văn hóa Đông Sơn” (3)
  48. Nguyễn Duy Hinh, “Văn hóa Đông Sơn” (4)
  49. Nguyễn Duy Hinh, “Văn hóa Đông Sơn” (5)
  50. Nguyễn Duy Hinh, “Văn hóa Đông Sơn” (6)
  51. Nguyễn Lân Cường, “Chỉ số mũi”
  52. Nguyễn Lân Cường, “Hai loại hốc mắt”
  53. Nguyễn Lân Cường, “Người Ðông Sơn răng đen”
  54. Nguyễn Lân Cường, “Chỉ số sọ chưa đủ”
  55. Nguyễn Văn Huyên, “Con số mười tám”
  56. Nguyễn Văn Huyên, “Ðắp đê được trống”
  57. Nguyễn Văn Huyên, “Sọ ngắn sọ dài”
  58. Nguyễn Văn Huyên, “Hình trên trống đồng”
  59. Nguyễn Việt, “Thêm một trống có khắc chữ”
  60. Nguyễn Việt, “Trống đồng Cổ Loa – Minh văn...”
  61. Phạm Lý Hương, “Giao thông thời Ðông Sơn”
  62. Phạm Lý Hương, “Luyện kim Đông Sơn” (1)
  63. Phạm Lý Hương, “Luyện kim Đông Sơn” (2)
  64. Phạm Lý Hương, “Luyện kim Đông Sơn” (3)
  65. Phạm Minh Huyền, “Trống Âu, trống Lạc”
  66. Phạm Minh Huyền, “Biên giới Ðông Sơn”
  67. Phạm Minh Huyền, “Phân loại trống Ðông Sơn”
  68. Phan Đăng Nhật, “Về chức năng của trống đồng”
  69. Trần Quốc Vượng, “Văn hóa trống đồng”
  70. Trần Quốc Vượng, “Cái gốc Trung Á”
  71. Trần Quốc Vượng, “Ý nghĩa của trống đồng”
  72. Trần Quốc Vượng, “Trống đồng trong thơ Tàu”
  73. Trần Quốc Vượng, “Tính bản địa của Văn minh sông Hồng”
  74. Trịnh Sinh, “Giao lưu văn hóa Đông Sơn...”
  75. Trịnh Sinh, “Trống đồng là nhạc cụ”
  76. Vi Quang Thọ, “Lại chuyện giã trống đồng”