1. Bình Nguyên Lộc, “Chó điên”
  2. Cao Xuân Huy, “Từ khoáng vật đến sinh vật”
  3. Cao Xuân Huy, “Chủ toàn và chủ biệt”
  4. Cao Xuân Huy, “Duy tâm và duy vật”
  5. Cao Xuân Huy, “Không có nhân, quả”
  6. Cao Xuân Huy, “Ðức là bản tính...”
  7. Cao Xuân Huy, “Ðạo là bản thể...”
  8. Cao Xuân Huy, “Tống Nho là hỗn hợp”
  9. Cao Xuân Huy, “Chủ thể và khách thể”
  10. Đào Duy Anh, “Trang khác Lão thế nào”
  11. Đào Duy Anh, “Ai cảm được Ðạo”
  12. Hương Hải, “Nhạn ảnh”
  13. Khuyết danh, “Báng kinh hay báng Phật”
  14. Lê Quý Đôn, “Khí và Lý”
  15. Nghiêm Xuân Hồng, “Chỉ có thế thôi...”
  16. Nghiêm Xuân Hồng, “Vũ trụ là huyễn”
  17. Nguyễn Hiến Lê, “Ðức là bản năng sinh tồn?”
  18. Nguyễn Hiến Lê, “Ðạo là mây sao”
  19. Nguyễn Hiến Lê, “Ðạo Khổng là tôn giáo”
  20. Nguyễn Hiến Lê, “Chữ nhân của Khổng Tử”
  21. Nguyễn Khải, “Hành động đòi bạo liệt”
  22. Nguyễn Triệu Luật, “Triết Ðông, triết Tây”
  23. Phan Ngọc, “Ðạo Khổng thực tế”
  24. Phan Ngọc, “Nhận thức sâu sắc”
  25. Thích Nhất Hạnh, “Hy vọng là trở lực”
  26. Thích Nhất Hạnh, “Hạt sỏi đáy sông”
  27. Thích Nhất Hạnh, “Rửa bát là mầu nhiệm”
  28. Thích Nhất Hạnh, “Khám phá chân tâm”
  29. Thích Nhất Hạnh, “Dừng lại để có mặt”
  30. Thích Nhất Hạnh, “Một là tất cả...”
  31. Thích Thanh Từ, “Hiểu Tâm kinh” (1)
  32. Thích Thanh Từ, “Hiểu Tâm kinh” (2)
  33. Thích Thanh Từ, “Hiểu Tâm kinh” (3)
  34. Thích Thanh Từ, “Hiểu Tâm kinh” (4)
  35. Thích Thanh Từ, “Hiểu Tâm kinh” (5)
  36. Thích Thanh Từ, “Đại thừa và Tiểu thừa”
  37. Trần Trọng Kim, “Cái chân ngã…”