1. Cao Xuân Hạo, “Chính trị chỉ là phương tiện”
  2. Cao Xuân Hạo, “Thấy riết như không!”
  3. Chế Lan Viên, “Độc lập và văn hóa”
  4. Đào Duy Anh, “Không phải bất dịch”
  5. Đào Duy Anh, “Mất cả văn minh”
  6. Đỗ Minh Tuấn, “Tâm linh và tôn giáo”
  7. Đỗ Minh Tuấn, “Tấm gương kỹ thuật”
  8. Lê Quý Đôn, “Chất phác lại còn hơn”
  9. Lê Quý Đôn, “Thấy nghe nhiều mới...”
  10. Mịch Quang, “Công nghiệp tải văn hóa”
  11. Nguyễn Hiến Lê, “Tiến bộ vậy đủ rồi!”
  12. Phan Ngọc, “Gien văn hóa”
  13. Sơn Nam, “Tâm linh là cần thiết”
  14. Thái Bá Vân, “Mờ nhạt và thiệt thòi”
  15. Thái Bá Vân, “Nghệ thuật và khoa học”
  16. Thái Bá Vân, “Văn minh và nghệ thuật”
  17. Tô Hoài, “Biết người để hiểu mình”
  18. Trần Hữu Thục, “Xin hãy lấy thông tin”
  19. Trần Ngọc Ninh, “Văn hóa là gì”
  20. Trần Ngọc Thêm, “Văn hóa, văn minh”
  21. Trần Trọng Kim, “Số đông cần…”
  22. Trần Trọng Kim, “Số ít, số nhiều”
  23. Trần Trọng Kim, “Chưa chắc là hay”
  24. Trần Trọng Kim, “Người hiền cai trị”
  25. Trần Văn Khê, “Kỹ thuật và văn hóa”
  26. Vũ Bằng, “Miếng ngon là...”