Thu Tứ, “Nghĩ về lịch sử” (7)


Mạnh sướng thật!
Bố Anh đánh người để bắt cho bán thuốc độc
Con Mỹ đánh người bán thuốc độc
Làm kẻ mạnh sướng thật!Bố Anh đánh người để bắt cho bán thuốc độc

Năm 1838 tổng đốc Lưỡng Quảng Lâm Tắc Từ được vua Tàu phong làm Khâm sai đại thần đặc trách điều tra xử lý vụ người Anh ngang nhiên tiếp tục đem thuốc phiện vào bán, bất chấp lệnh cấm ban hành từ năm 1830.

Năm 1839 tại Quảng Châu, sau khi các thương nhân Anh vẫn nhất định bất tuân lệnh, Lâm cho tịch thu và đem đốt hơn hai vạn hòm thuốc phiện.

Năm 1840 Anh đánh Tàu, gây Chiến tranh Nha phiến I. Tàu thua to, phải ký điều ước Giang Ninh nhượng Hồng Kông cho Anh và mở thêm năm cửa biển cho người Anh vào tự do buôn bán, kể cả bán thuốc phiện.

Con Mỹ đánh người bán thuốc độc

Năm 1989 Mỹ đánh Panama, lấy cớ Panama đã đưa ma túy vào Mỹ.

Dĩ nhiên Panama thua to. Quân Mỹ bắt người lãnh đạo Panama đem về Mỹ xử theo luật Mỹ.

Làm kẻ mạnh sướng thật!

Anh mạnh hơn Tàu nên Tàu phải cho Anh bán thuốc đầu độc dân Tàu.

Mỹ mạnh hơn Panama nên Panama không được bán thuốc đầu độc dân Mỹ.

Sống ở đời, làm kẻ mạnh sướng thật!