SA PA – XUÂN 2007

             Các ảnh sau đây đều chụp ở núi Hàm Rồng.