GỐM LÝ (món 8 đến 18)

             Chụp ở Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10-2010