GỐM TRẦN (món 7 đến 16)

             Chụp ở Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10-2010