GỐM LÝ (món 19 đến 23)

             Ảnh chụp ở Bảo tàng Lịch sử, Hà Nội, 2007