GỐM TRẦN (món 17 đến 26)

             Chụp ở Bảo tàng Hà Nội tháng 10-2010