TƯỢNG ĐÀI Ở PHỐ KHÂM THIÊN

           Ảnh chụp ngày 8 tháng 1 năm 2017