CÂY CỎ QUÊ MÌNH (2)

           Lộc vừng ở thành phố Nam Định, ảnh chụp trong tháng 6-2017