TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG Ở KHE SANH

           Ảnh chụp trong tháng 8-2016