HỒ TRUYỀN THỐNG (tp NAM ĐỊNH)

           Ảnh chụp trong tháng 5, 6, 7 năm 2017