TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG Ở HUẾ

           Ảnh chụp trong tháng 1 năm 2017