KÊNH NHIÊU LỘC


           Xin xem “Nhà bờ kênh” (nhấp vào chỗ chữ xanh) để biết kênh Nhiêu Lộc trước giải phóng kinh khủng như thế nào.