ĐẢO TRƯỜNG SA LỚN

           Ảnh chụp trong tháng 4 năm 2016