Nhà hàng chay Ưu Đàm (Hà Nội)

           Ảnh chụp trong tháng 5 & 7-2017