Tượng trong ngục Côn Đảo

           Ảnh chụp trong tháng 8 năm 2015