Tượng đài Hà Nội kháng chiến ở Hà Nội

           Ảnh chụp trong năm 2010 và 2017