Tượng đài ở thành phố Phan Thiết

           Ảnh chụp trong tháng 7 năm 2016