Nhà giàn DK1-18 và DK1-17

           Ảnh chụp trong tháng 4 năm 2016