Bảo tàng Chiến thắng B-52 (Hà Nội) (bên ngoài)

           Ảnh chụp trong tháng 12 năm 2017