Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang)

           Ảnh chụp ngày 30 tháng 1 năm 2017