Đại Lãnh (Khánh Hòa)

           Ảnh chụp ngày 22 tháng 3 năm 2017