Bia chiến thắng đèo Bông Lau

           Đèo Bông Lau ở giữa Cao Bằng và Lạng Sơn. Ảnh chụp ngày 18 tháng 3 năm 2018.