Động Phong Nha và động Thiên Đường

           Sau đây chủ yếu là cảnh. Trong hai động, nhất là động Thiên Đường, có nhiều đá lạ, xem Ngẫu Nhiên Ngộ Nghĩnh (03.02).

           Ảnh chụp ngày 6 và 7 tháng 8 năm 2016.