Cửa Tùng (Quảng Trị)

           Ảnh chụp tháng 8 năm 2016.