Nhà trưng bày Pác Bó (Cao Bằng)

           Ảnh chụp trong tháng 3 năm 2018