Đài tưởng niệm ở Năm Căn (Cà Mau)

           Ảnh chụp trong tháng 2 năm 2018.
           Đài đã xuống cấp trầm trọng. Xin kịp thời trùng tu.