Bảo tàng Chiến thắng B-52 (Hà Nội) (bên trong)

           Ảnh chụp ngày 31 tháng 5 năm 2018.