Đài liệt sĩ ở thành phố Thái Nguyên

           Ảnh chụp ngày 2 tháng 2 năm 2017