Cột cờ ở thành phố Lạng Sơn

           Ảnh chụp ngày 19 tháng 3 năm 2018