Đền Quang Trung ở gò Đống Đa (Hà Nội)

           Ảnh chụp ngày 15 tháng 9 năm 2018