Đài chiến thắng sông Lô (Phú Thọ)

           Ảnh chụp ngày 19 tháng 7 năm 2018